نوشته‌ها

نورپردازی چیست ؟

ﻧﻮرﭘﺮدازي ﭼﯿﺴﺖ ؟  ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺼﻠﺤﯽ  درﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻔﺘﺎري روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺎزه از ﯾﮏ داﻧﺶ ﯾﺎ ﭼﯿﺰي ودﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﻧﺎم ﮔﺬاري آن از وا  ژﮔﺎن زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ وﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪ واژه را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺎده ﯾﺎ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦ واژه ﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮي ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ وﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﺎﺋﯽ در آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد وﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﺎاﻓﺘﺎدن اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮي آن ﭘﺎ ﻓﺸﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد .     روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازي ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ  ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از دﯾﺮ ﮔﺎه در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ داراي ارزش ﺑﻮده ﺗﺎ آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ درآﻣﺪه و ﻣﯿﺘﺮا از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﭘﯿﺶ از زرﺗﺸﺖ ﺑﻨﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪ )ﻣﯿﻼدي( در اروﭘﺎ ﭘﯿﺮواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻬﺮوردي ﻧﯿﺰ 14 روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وآﯾﯿﻦ ﻣﯿﺘﺮاﺋﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﺳﺪه ﻧﺸﺎن دﯾﮕﺮي از ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻي روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ اﺳﺖ.  از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاري وﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﮕﺮدﯾﺪه وﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ واژﮔﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ، از ﺳﻮي دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ، ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎره اي از آﻧﻬﺎ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﻧﺪ وﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻧﻮرﭘﺮدازي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻮرﻫﺎي رﻧﮕﯽ و ﺑﺎزي ﺑﺎ رﻧﮓ وﻧﻮر در ﺟﺎﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰي ﺟﺪا از ﻧﻮرﭘﺮدازي اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد و آﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .  ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ واژه راﺑﻪ ﯾﺎري ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد:  واژه ﻧﻮر ؟  48 درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ   .( )روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻓﺮوغ –  و در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﻧﻮر واژه اي ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ 36 واژه روﺷﻨﺎﯾﯽ؟  درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ و دﻫﺨﺪا ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: )در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ( .  واژه روﺷﻦ ؟   .( ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ: واژه اي ﭘﻬﻠﻮي)روﺷﺎن( – )ﺗﺎﺑﻨﺎك،درﺧﺸﺎن،ﻣﻨﻮر وﻧﻮراﻧﯽ 1690درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ واژه ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از واژه ﺧﻮر ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .  واژه ﭘﺮدازش ؟     .( ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪه،ﺳﺎزﻧﺪه، ) ﮔﻮﯾﻨﺪه،ﭘﺮدازﻧﺪه – ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ: ﭘﺮدازش اﺳﻢ ﻣﺼﺪر از ﭘﺮداﺧﺘﻦ730درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ در ﭘﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزه واژﮔﺎن زﯾﺎدي ﺑﺎ   ﭘﺮداز ﯾﺎ ﭘﺮدازش ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ : ،داده ﭘﺮدازي ،ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازي،ﮐﺎرﭘﺮدازي،ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازي ،ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازي،ﺧﻮدﭘﺮدازي ،ﻧﻮرﭘﺮدازي و….. ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه )اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ( آﻧﻬﺎ داده ﭘﺮداز ،ﭼﻬﺮه ﭘﺮداز،ﮐﺎرﭘﺮداز،ﻧﻘﺶ ﭘﺮداز ،ﺧﯿﺎل ﭘﺮداز ،ﺧﻮدﭘﺮداز،ﻧﻮرﭘﺮداز و… اﺳﺖ  .اﯾﻦ واژﮔﺎن در ﮐﺠﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ؟  داده ﭘﺮدازي ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ  داده ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد .  ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازي ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮروي ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد .  ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازي ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻫﻨﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎ درﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﺎﺗﺮ وﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ….  ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .  ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ واژه ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮐﺎر ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺪن ﻧﻮرﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي آراﺳﺘﻦ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﭘﯿﺮاﻣﻮن و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮدي ﻧﺪارد .  ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :  “آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ وﻫﺮآﻧﭽﻪ درآن اﺳﺖ را در ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻮر ﯾﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ” و    ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ وﻫﺮآﻧﭽﻪ درآن اﺳﺖ را در ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ، “داﻧﺶ وﻫﻨﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﻮر  – روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺎن آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه آن را ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ .”  ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ دارد:  
  ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن رﻓﺖ وآﻣﺪ آدم و ﺧﻮدرو ﻫﺎي ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪه آدم وﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ:  ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ )روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ( ، ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ،ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎ،ﻣﯿﺪان ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ،ﺑﻨﺪر،  ﻫﺎ ﮔﺎه ﻫﺎ،ﭘﻬﻠﻮ ﮔﯿﺮ ﻫﺎ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي راه آﻫﻦ،ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ وزﯾﺮﮔﺬرﻫﺎ، ﭘﻞ ﻫﺎ وروﮔﺬرﻫﺎ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﺑﺎراﻧﺪازﻫﺎ و… .  
  ﻧﻮرﭘﺮدازي درون وﺑﯿﺮون وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪه آدم وﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ:  
ﺧﻮدرو ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ وﺑﺰرگ ،ﻗﻄﺎرﻫﺎ،ﺷﻨﺎور ﻫﺎوﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎو… .  
  ﻧﻮرﭘﺮدازي درون وﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ:  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،اداري،آﻣﻮزﺷﯽ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ،ﺑﺎارزش واﺛﺮﮔﺬار، ورزﺷﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ،ﻣﻮزه ﻫﺎ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ، ﺑﺎﺷﮕﺎه، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﮔﺮﺷﮕﺮي،ﺑﺎزي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺎ و… .  
  ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻫﻨﺮي ﯾﺎ ﻧﻮرآراﯾﯽ درون وﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻧﻮرﭘﺮدازي وﯾﮋه ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﻠﯽ وآﯾﯿﻨﯽ، ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎﺗﺮ ،ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداري،ﮔﻮﻧﻪ اي ازﻧﻮرﭘﺮدازي    آّب ﻧﻤﺎﻫﺎو… . ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
 ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ وﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺰرگ  وﮐﻮﭼﮏ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ،  ﻫﺎ وﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﮐﻨﺎره رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﯾﺎ،راه ﻫﺎوﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎي  ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ  ،آﺑﺸﺎر ﻫﺎ ،آﺑﮕﯿﺮﻫﺎ ودرﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و… .   ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮرﭘﺮدازي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روش ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اي آن ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ واﺑﺰاري اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮرﭘﺮدازي وﭼﯿﺰي ﺟﺪا از آن ﻧﯿﺴﺖ .